Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn thực hành access

Dạ, để thực hành Access, bạn có thể tuân theo các bước cơ bản sau đây:

 1. Mở Microsoft Access:
 • Mở Microsoft Access trên máy tính của bạn.
 1. Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Mới:
 • Chọn “Blank Database” để tạo cơ sở dữ liệu mới.
 • Gõ tên cho cơ sở dữ liệu và chọn nơi lưu trữ nó.
 1. Tạo Bảng:
 • Mở cơ sở dữ liệu mới và chọn tab “Table Design”.
 • Đặt tên cho bảng và định nghĩa các trường (fields).
 • Lưu bảng và đặt tên cho nó.
 1. Nhập Dữ Liệu:
 • Chọn tab “Datasheet View” để nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng.
 1. Tạo Mối Quan Hệ:
 • Trong chế độ thiết kế bảng, chọn tab “Database Tools” và chọn “Relationships”.
 • Tạo mối quan hệ giữa các bảng bằng cách kéo và thả trường chung giữa chúng.
 1. Tạo Truy Vấn:
 • Chọn tab “Query Design” để tạo truy vấn.
 • Chọn bảng và các trường bạn muốn hiển thị.
 • Thiết kế điều kiện để lọc dữ liệu nếu cần.
 1. Tạo Biểu Đồ và Báo Cáo:
 • Sử dụng các công cụ trên thanh điều hướng để tạo biểu đồ hoặc báo cáo.
 1. Lưu và Chia Sẻ:
 • Lưu cơ sở dữ liệu của bạn thường xuyên.
 • Nếu cần, chia sẻ cơ sở dữ liệu với người khác bằng cách xuất và chia sẻ file.

Đây là những bước cơ bản để bắt đầu với Access. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể hoặc muốn biết thêm về một chủ đề nào đó, đừng ngần ngại hỏi thêm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *