Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Category: Program

Làm thế nào để tạo một custom directive để kiểm soát sự kiện click ngoại trừ một phần tử trong Vue.js?

Để tạo một custom directive trong Vue.js để kiểm soát sự kiện click ngoại trừ một phần tử cụ thể, bạn có thể sử dụng Vue.directive để định nghĩa một directive mới. Dưới đây là một ví dụ cụ thể: Trước tiên, bạn cần tạo một file Vue component hoặc . . . Read more