Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn thiết lập tài khoản email trên iphone

Để thiết lập tài khoản email trên iPhone, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Mở Cài đặt (Settings): Trên màn hình chính của iPhone, chạm vào biểu tượng Cài đặt.
  2. Chọn Mail: Cuộn xuống và chọn mục “Mail” trong danh sách Cài đặt.
  3. Thêm tài khoản Email: Chọn “Thêm tài khoản” (Add Account).
  4. Chọn loại tài khoản Email: Chọn loại tài khoản email mà bạn muốn thiết lập, ví dụ: iCloud, Exchange, Google, Yahoo, hay Other nếu tài khoản của bạn không nằm trong danh sách này.
  5. Nhập thông tin tài khoản: Điền thông tin tài khoản email của bạn, bao gồm địa chỉ email, mật khẩu, và mô tả tài khoản. Sau đó, chọn “Next” hoặc “Sign In.”
  6. Cấu hình Server: Nếu cần, bạn có thể cấu hình thêm thông tin về máy chủ đến hoặc máy chủ ra (incoming/outgoing server). Thông tin này thường được cung cấp bởi nhà cung cấp email của bạn.
  7. Chọn loại dữ liệu đồng bộ: Chọn loại dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ, ví dụ như Email, Liên lạc, Lịch, và Ghi chú. Sau đó, chọn “Save” hoặc “Done” để hoàn tất quá trình thiết lập.

Sau khi bạn hoàn thành các bước trên, tài khoản email của bạn sẽ được thiết lập và sẵn sàng sử dụng trên iPhone của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *