Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn học các thì trong tiếng anh

Dạ, để học các thì trong tiếng Anh, bạn có thể bắt đầu với các thì cơ bản như Hiện tại đơn (Present Simple), Quá khứ đơn (Past Simple), và Tương lai đơn (Future Simple). Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản:

 1. Hiện tại đơn (Present Simple):
 • Sử dụng cho các sự kiện, sự thật, hoặc thói quen hàng ngày.
 • Ví dụ: I eat breakfast every morning.
 1. Quá khứ đơn (Past Simple):
 • Sử dụng để diễn đạt về các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
 • Ví dụ: She visited London last summer.
 1. Tương lai đơn (Future Simple):
 • Sử dụng để diễn đạt về sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Ví dụ: We will have a meeting tomorrow.
 1. Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):
 • Sử dụng để diễn đạt về các sự kiện đang diễn ra ngay lúc nói.
 • Ví dụ: They are studying for the exam.
 1. Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous):
 • Sử dụng để diễn đạt về sự kiện đang diễn ra trong quá khứ.
 • Ví dụ: I was reading a book when the phone rang.
 1. Tương lai tiếp diễn (Future Continuous):
 • Sử dụng để diễn đạt về sự kiện đang diễn ra tại một điểm trong tương lai.
 • Ví dụ: At 8 PM tomorrow, I will be watching a movie.
 1. Hiện tại hoàn thành (Present Perfect):
 • Sử dụng để diễn đạt về sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng có ảnh hưởng đến hiện tại.
 • Ví dụ: I have visited Paris three times.
 1. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect):
 • Sử dụng để diễn đạt về sự kiện xảy ra trước một sự kiện khác trong quá khứ.
 • Ví dụ: She had already finished her work when I arrived.
 1. Tương lai hoàn thành (Future Perfect):
 • Sử dụng để diễn đạt về sự kiện sẽ hoàn thành trước một thời điểm cụ thể trong tương lai.
 • Ví dụ: By next year, I will have graduated from university.

Hãy luyện tập với các bài tập và ví dụ để làm quen với cách sử dụng mỗi thì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *