Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn gộp file pdf

Để gộp nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến hoặc phần mềm đặc biệt được cài đặt trên máy tính của bạn. Dưới đây là một hướng dẫn sử dụng cả hai phương pháp:

### Sử dụng Công cụ Trực Tuyến:

1. **Smallpdf:**
– Truy cập trang web Smallpdf (https://smallpdf.com/).
– Chọn “Gộp PDF” từ menu các công cụ trực tuyến.
– Kéo và thả các tệp PDF cần gộp vào khu vực đã chỉ định hoặc nhấn nút “Chọn tệp” để tải lên.
– Chờ đợi quá trình gộp hoàn tất.
– Sau khi quá trình hoàn tất, tải xuống tệp PDF gộp.

2. **PDF Merge:**
– Truy cập trang web PDF Merge (https://www.pdfmerge.com/).
– Click nút “Chọn tệp” và chọn các tệp PDF cần gộp.
– Sau khi đã chọn, nhấn nút “Merge” hoặc tương tự.
– Đợi quá trình gộp hoàn tất và tải xuống tệp PDF kết quả.

### Sử dụng Phần Mềm Trên Máy Tính:

1. **Adobe Acrobat:**
– Mở Adobe Acrobat trên máy tính của bạn.
– Chọn “File” > “Create” > “Combine Files into a Single PDF” hoặc tìm lựa chọn tương tự.
– Thực hiện các bước hướng dẫn để chọn và gộp các tệp PDF.
– Lưu tệp PDF kết quả.

2. **PDFsam (PDF Split and Merge):**
– Tải và cài đặt PDFsam từ trang web chính thức (https://pdfsam.org/download-pdfsam-basic/).
– Mở PDFsam và chọn “Merge” từ menu chính.
– Thêm các tệp PDF cần gộp bằng cách kéo và thả hoặc sử dụng nút “Add” để chọn tệp.
– Cấu hình thứ tự nếu cần thiết.
– Chọn nơi lưu tệp PDF kết quả và nhấn nút “Run” hoặc tương tự.

Lưu ý rằng một số công cụ trực tuyến có giới hạn về dung lượng tệp, vì vậy nếu bạn cần gộp các tệp PDF lớn, có thể cần sử dụng phần mềm trên máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *