Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn git

Để sử dụng Git, bạn có thể tuân theo các bước cơ bản dưới đây:

1. **Cài Đặt Git:**
Trước hết, bạn cần cài đặt Git trên máy tính của mình. Bạn có thể tải Git từ trang chính thức: [Git – Downloads](https://git-scm.com/downloads).

2. **Khởi Tạo Một Repository Mới:**
Sau khi cài đặt xong, mở terminal hoặc command prompt và chuyển đến thư mục bạn muốn làm việc. Sau đó, chạy lệnh sau để khởi tạo một repository mới:

“`bash
git init
“`

3. **Thêm File vào Repository:**
Bạn có thể thêm file vào repository bằng lệnh sau:

“`bash
git add tên_file
“`

Hoặc để thêm tất cả các file:

“`bash
git add .
“`

4. **Commit (Lưu Thay Đổi):**
Sau khi thêm file, bạn cần commit để lưu lại thay đổi:

“`bash
git commit -m “Mô tả về sự thay đổi”
“`

5. **Tạo Branch:**
Đôi khi, bạn muốn phát triển tính năng mới mà không ảnh hưởng đến code hiện tại. Điều này có thể thực hiện bằng cách tạo một branch mới:

“`bash
git branch tên_branch
“`

Và để chuyển sang branch mới:

“`bash
git checkout tên_branch
“`

6. **Đồng Bộ Repository:**
Khi bạn muốn đồng bộ repository của mình với một repository trên mạng (ví dụ: GitHub), bạn cần thêm remote và push:

“`bash
git remote add origin đường_dẫn_repository
git push -u origin master
“`

Thay “master” bằng tên branch của bạn nếu bạn đang sử dụng branch khác.

7. **Lấy Thay Đổi Từ Repository Khác:**
Để lấy thay đổi từ một repository khác, sử dụng lệnh sau:

“`bash
git pull origin master
“`

Nhớ thay “master” bằng tên branch của bạn nếu cần.

Đây chỉ là một số lệnh cơ bản, Git có nhiều tính năng mạnh mẽ khác. Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Git hoặc sử dụng lệnh `git –help` để xem danh sách đầy đủ các lệnh và tùy chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *