Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn export database mysql workbench

Để xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng MySQL Workbench, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. **Mở MySQL Workbench:**
Mở MySQL Workbench và kết nối đến cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xuất.

2. **Chọn Cơ Sở Dữ Liệu:**
Trong cửa sổ chính của MySQL Workbench, chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xuất từ danh sách cơ sở dữ liệu.

3. **Chọn Tab “Data Export”:**
Bạn sẽ thấy một thanh điều hướng nằm ở phía bên trái. Chọn tab “Data Export” từ thanh này.

4. **Chọn Tables:**
Trên tab “Data Export”, bạn sẽ thấy danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu đã chọn. Chọn bảng hoặc bảng mà bạn muốn xuất.

5. **Chọn Nơi Lưu Trữ Xuất File:**
Bạn cần chọn nơi lưu trữ cho tệp xuất. Bạn có thể chọn đường dẫn bằng cách nhấp vào biểu tượng thư mục và chọn thư mục mong muốn.

6. **Thiết Lập Các Tùy Chọn Xuất:**
Bạn có thể cấu hình các tùy chọn xuất, bao gồm định dạng tệp (SQL, CSV, XML), kiểu ký tự, tùy chọn chế độ xuất, v.v.

7. **Bắt Đầu Quá Trình Xuất:**
Nhấp vào nút “Start Export” để bắt đầu quá trình xuất. MySQL Workbench sẽ tạo ra một tệp chứa dữ liệu xuất theo các tùy chọn bạn đã chọn.

Lưu ý rằng quy trình này có thể một chút thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của MySQL Workbench bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *