Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn endnote

Để sử dụng EndNote, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. **Tải và Cài Đặt EndNote:**
– Truy cập trang web chính thức của EndNote để tải phần mềm.
– Sau khi tải xong, mở tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt.

2. **Thêm Tài Liệu vào EndNote:**
– Mở EndNote và tạo một thư viện mới.
– Chọn tab “File” và sau đó chọn “New” để tạo một bản ghi mới trong thư viện.
– Điền thông tin chi tiết của tài liệu như tác giả, tiêu đề, nơi xuất bản, năm xuất bản, v.v.

3. **Import Tài Liệu Từ Cơ Sở Dữ Liệu:**
– Mở cơ sở dữ liệu bạn muốn nhập liệu từ (như PubMed, IEEE Xplore, Google Scholar).
– Chọn tài liệu bạn muốn thêm vào EndNote và chọn lựa chọn để export hoặc sao chép dữ liệu.
– Trong EndNote, chọn “File” và sau đó chọn “Import”. Chọn tệp dữ liệu bạn vừa sao chép.

4. **Sắp xếp và Tìm kiếm:**
– Sử dụng chức năng sắp xếp và tìm kiếm của EndNote để dễ dàng quản lý thư viện của bạn.

5. **Tạo và Chèn Tham Chiếu trong Văn Bản:**
– Chọn vị trí bạn muốn chèn tham chiếu trong văn bản.
– Chọn tab “Insert Citation” trong EndNote và chọn tài liệu bạn muốn chèn.
– EndNote sẽ tự động tạo tham chiếu và danh sách tài liệu tham khảo.

6. **Định dạng Tham Chiếu và Danh Sách Tài Liệu Tham Khảo:**
– Chọn kiểu định dạng tham chiếu bạn muốn sử dụng (APA, MLA, Chicago, v.v.).
– Chọn tab “Bibliography” và sau đó chọn “Insert Bibliography” để tạo danh sách tài liệu tham khảo.

Lưu ý rằng quy trình có thể có những biến thể tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của EndNote bạn đang sử dụng. Đề xuất tham khảo hướng dẫn chi tiết hoặc tài liệu hỗ trợ đi kèm với phiên bản phần mềm EndNote của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *