Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cài node pi trên laptop

Để cài đặt Node.js trên laptop của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Trên Windows:

 1. Tải Node.js:
 • Truy cập trang chính thức của Node.js: https://nodejs.org.
 • Tải bản LTS (Long Term Support) cho Windows.
 1. Chạy Trình cài đặt:
 • Mở tệp cài đặt bạn vừa tải xuống.
 • Bạn có thể chọn tùy chọn mặc định hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
 1. Kiểm tra cài đặt:
 • Mở Command Prompt (cmd) hoặc PowerShell.
 • Chạy các lệnh sau để kiểm tra xem Node.js và npm đã được cài đặt đúng cách chưa:
  bash node -v npm -v

Trên macOS:

 1. Sử dụng Homebrew:
 • Mở Terminal.
 • Cài đặt Homebrew nếu chưa có:
  bash /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
 • Cài đặt Node.js:
  bash brew install node
 1. Kiểm tra cài đặt:
 • Chạy các lệnh sau để kiểm tra xem Node.js và npm đã được cài đặt đúng cách chưa:
  bash node -v npm -v

Trên Linux (Ubuntu):

 1. Sử dụng APT (Advanced Package Tool):
 • Mở Terminal.
 • Cập nhật danh sách gói:
  bash sudo apt update
 • Cài đặt Node.js và npm:
  bash sudo apt install nodejs sudo apt install npm
 1. Kiểm tra cài đặt:
 • Chạy các lệnh sau để kiểm tra xem Node.js và npm đã được cài đặt đúng cách chưa:
  bash node -v npm -v

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn đã cài đặt Node.js và npm thành công trên laptop của mình. Bạn có thể bắt đầu sử dụng Node.js để phát triển ứng dụng JavaScript trên máy tính của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *