Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cài hình nền laptop

Để thiết lập hình nền trên laptop, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây. Hướng dẫn này có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng, ví dụ như Windows, macOS hoặc Linux.

Windows:

 1. Chọn Hình Nền:
 • Chuột phải vào màn hình chính và chọn “Personalize” hoặc “Cài đặt hình nền.”
 • Trong cửa sổ Cài đặt nền, bạn có thể chọn hình nền từ các hình đã được cài sẵn hoặc tải hình nền mới.
 1. Thêm Hình Từ Ổ Đĩa:
 • Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh từ ổ đĩa của mình, chọn “Browse” hoặc “Duyệt” để chọn hình từ ổ đĩa.
 1. Cấu Hình Hình Nền:
 • Bạn có thể cấu hình cách hình nền hiển thị bằng cách chọn các tùy chọn như “Fill,” “Fit,” “Stretch,” hoặc “Tile.”
 1. Lưu Thay Đổi:
 • Sau khi chọn hình nền và cấu hình tùy chọn hiển thị, nhấn “Save changes” để áp dụng hình nền mới.

macOS:

 1. Chọn Hình Nền:
 • Mở “System Preferences” (Thiết lập hệ thống).
 • Chọn “Desktop & Screen Saver.”
 1. Chọn Hình Ảnh:
 • Bạn có thể chọn hình nền từ thư viện hình ảnh sẵn có hoặc thêm hình mới bằng cách nhấn vào dấu cộng “+”.
 1. Cấu Hình Hình Nền:
 • Tại đây, bạn có thể điều chỉnh cách hình nền được hiển thị và cấu hình màn hình.
 1. Lưu Thay Đổi:
 • Nhấn “Save” để lưu thay đổi của bạn.

Linux (Gnome Desktop Environment):

 1. Mở Cài Đặt Hình Nền:
 • Mở ứng dụng “Settings” (Thiết lập) và chọn “Background” (Hình nền).
 1. Chọn Hình Nền:
 • Chọn hình nền từ danh sách đã có hoặc tải hình mới.
 1. Cấu Hình Hiển Thị:
 • Cấu hình cách hình nền được hiển thị trên màn hình bằng cách chọn các tùy chọn như “Centered,” “Scaled,” hoặc “Zoom.”
 1. Lưu Thay Đổi:
 • Lưu thay đổi của bạn.

Lưu ý rằng các bước chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành và giao diện đồ họa của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *