Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bắt bluetooth trên laptop

Để bắt Bluetooth trên laptop, bạn cần thực hiện một số bước cụ thể. Dưới đây là hướng dẫn tổng quát, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn, có thể là Windows, macOS hoặc Linux:

Windows:

 1. Mở Bluetooth:
 • Nhấn Windows + I để mở Settings.
 • Chọn “Devices.”
 • Bật Bluetooth nếu chưa bật.
 1. Chế độ Bluetooth:
 • Đảm bảo Bluetooth ở chế độ “Discoverable” để các thiết bị khác có thể tìm thấy laptop của bạn.
 • Điều này thường được cấu hình trong phần Bluetooth settings.
 1. Kết nối Thiết bị Bluetooth:
 • Chọn “Add Bluetooth or other device” trong phần Bluetooth settings.
 • Chọn thiết bị bạn muốn kết nối và làm theo hướng dẫn.

macOS:

 1. Mở Bluetooth:
 • Mở “System Preferences.”
 • Chọn “Bluetooth.”
 • Bật Bluetooth nếu chưa bật.
 1. Chế độ Bluetooth:
 • Chọn “Allow Bluetooth devices to find this Mac” để laptop của bạn trở thành discoverable.
 1. Kết nối Thiết bị Bluetooth:
 • Chọn “Set up Bluetooth Device” và làm theo hướng dẫn để thêm và kết nối thiết bị Bluetooth.

Linux (Ubuntu):

 1. Mở Bluetooth:
 • Mở “Settings” hoặc “System Settings.”
 • Chọn “Bluetooth.”
 • Bật Bluetooth nếu chưa bật.
 1. Chế độ Bluetooth:
 • Thường không cần phải điều chỉnh chế độ, nhưng đảm bảo Bluetooth là “Visible to other Bluetooth devices.”
 1. Kết nối Thiết bị Bluetooth:
 • Mở Bluetooth settings và chọn “Search for devices” hoặc tương tự.
 • Chọn thiết bị bạn muốn kết nối và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý rằng cách thực hiện có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành và giao diện người dùng cụ thể của bạn. Hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn của hệ điều hành của bạn nếu bạn gặp khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *