Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Để encode video bằng MeGUI, bạn cần làm theo các bước sau:

1. **Cài đặt MeGUI:**
– Tải MeGUI từ trang chính thức: [MeGUI Download](https://sourceforge.net/projects/megui/)
– Cài đặt MeGUI theo hướng dẫn trên trang web.

2. **Chuẩn bị video:**
– Mở MeGUI và chọn mục “Tools” -> “AVS Script Creator”.
– Thêm video bạn muốn encode vào cửa sổ mới mở.

3. **Thiết lập Encode:**
– Chọn mục “Tools” -> “Bitrate Calculator” để tính toán bitrate cho video của bạn. Nhập đúng thông tin về video đích, chất lượng mong muốn, và các thông số khác.
– Quay trở lại cửa sổ “AVS Script Creator” và chọn “Save Script”. Lưu nó vào một vị trí dễ tìm thấy.

4. **Chọn Encoder:**
– Chọn mục “Tools” -> “MeGUI” để mở cửa sổ chính của MeGUI.
– Trong cửa sổ mới, chọn “Tools” -> “Settings” và chọn tab “External Program Paths” để chọn đường dẫn đến các công cụ như x264.

5. **Encode Video:**
– Quay lại cửa sổ chính MeGUI, chọn tab “Tools” và chọn “One Click Encoder”.
– Trong cửa sổ mới, nhập đường dẫn đến script AVS bạn đã lưu trước đó.
– Chọn “Queue” để thêm nó vào hàng đợi encode.
– Chọn “Start” để bắt đầu quá trình encode.

6. **Theo dõi tiến trình:**
– Theo dõi tiến trình encode trong cửa sổ “Jobs Queue”.

Lưu ý rằng quá trình encode có thể mất thời gian tùy thuộc vào cấu hình của máy tính và độ dài của video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *